سفارش تبلیغ
صبا

اطلاعات جهانی

می دانستید برج ایفل هفتمین برج بلند درجهان است واولین برج بلند درجهان درمالزی است

وبرج میلاد ازبرج ایفل بزرگتر است

می دانستید چنددرصد نوزادان درهنگام تولدمی میرند